RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is het hoogste beslissingsorgaan van onze vereniging en draagt de eindverantwoordelijkheid van de club. De raad van bestuur staat in voor het opstellen, uitvoeren, evalueren en bijsturen van de strategische doelstellingen van de club en voor het financiële beleid van de club.

 

CEL SENIOREN   CEL JEUGD   CEL FUN

De cel senioren is verantwoordelijk voor het organiseren, uitvoeren en opvolgen van de dagelijkse gang van zaken binnen de seniorenwerking.

Het jeugdbestuur is verantwoordelijk voor het bepalen van het jeugdbeleid en voor het dagelijks bestuur van de jeugdwerking. Het bouwt een werkingskader uit welke toelaat aan de sportieve cel jeugd om hun taken uit te kunnen voeren.

Naast sportief plezier krijgt ook het sociale aspect binnen onze vereniging de aandacht die het verdient. De cel fun ondersteund de club met alle extra sportieve activiteiten van de club door vele leuke en gezellige evenementen te organiseren zoals de kick-off, eetfestijnen, paastornooi, …

   
SPORTIEVE CEL SENIOREN SPORTIEVE CEL JEUGD

De sportieve cel senioren stippelt het sportief beleid uit voor de senioren ploegen en volgt deze strategische en operationele sportieve doelstellingen op.

De sportieve cel jeugd stippelt het sportief beleid uit voor de jeugd. Aan het hooft van de sportieve cel jeugd staat onze TVJO (Technische Verantwoordelijke Jeugd Opleiding) die wordt bijgestaan door de jeugdcoördinatoren (JC) die zich richten tot een specifieke doelgroep (Dribbelclub, OB, MB, BB, Keepers).

 

Alle schakels zijn belangrijk in de werking van onze club. Hieronder vind je een lijst van functies waar we het takenpakket voor hebben uitgeschreven, net omdat we het belangrijk vinden dat iedereen weet wat zijn verantwoordelijkheden zijn en zodat onze leden ook weten bij wie ze terecht kunnen.

 

VOORZITTER

Functie

De voorzitter is de leidinggevende van onze club en draagt de verantwoordelijkheid van het jeugdbeleid en het seniorenbeleid. De voorzitter bewaakt de lijn (visie) die de club moet volgen en volgt de dagdagelijkse werking van de club op. De Voorzitter is verantwoordelijk voor het juist functioneren van de leden van de Raad van Bestuur in de ruimste zin van het woord.

Taken

 • Leidinggeven aan de leden van de Raad van Bestuur.
 • Draagt de verantwoordelijkheid van het jeugdbeleid en het seniorenbeleid.
 • Zit de vergaderingen van de Raad van Bestuur voor en maakt het verslag op van deze vergaderingen.
 • Stuurt en volgt op dat de rest van de leden van de Raad van Bestuur uitvoeren wat is beslist tijdens de vergaderingen van de Raad van Bestuur.
 • Bepaalt de missie, visie, normen en waarden (verenigingsbeleid) van de club in samenspraak met de leden van de Raad van Bestuur
 • Andere bestuursleden en cellen rapporteren periodiek aan de voorzitter
 • Officieel woordvoerder van de vereniging
 • Draagt zorg voor de naleving van de missie, visie, normen en waarden van de club.
 • Contactpersoon met organisaties buiten de club zoals gemeentelijke instanties en andere verenigingen.
 • Stelt samen met de penningmeester de begroting op voor het komende seizoen op en is verantwoordelijk voor het financiële beleid van de club.

 

PENNINGMEESTER

Functie

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën van onze club. De penningmeester beheert de rekeningen, hij of zij betaalt de rekeningen en controleert de inkomsten van onze club en naast het verwerken van de financiën controleert de penningmeester of de plannen van het bestuur financieel haalbaar zijn.

Taken

 • Opmaken van de begroting, balans en jaarafsluiting.
 • Opvolgen ontvangen inschrijvingsgelden leden
 • Dagdagelijkse boekhouding
  • Betalen en opvolgen van de facturen van de leveranciers
  • Kassabeheer (dagelijkse inkomsten)
  • Rapportering aan het bestuur
 • Vergoeden van de vrijwilligers en spelers
  • Vrijwilligers (bv: kantiniers)
  • Sportieve Cel (TVJO, JC, Trainers)
  • Spelers 1ste ploeg (vrijwilligersvergoeding, loonfiche, mix)
 • Verzekeringen
 • Afsluiten vrijwilligerscontracten
 • Aangiftes (vergoedingen, BTW, …)
 • Subsidiedossiers opmaken en opvolgen

 

GERECHTELIJK CORRESPONDENT

Functie

De gerechtigd correspondent geldt als enige erkende aangeduide persoon om alle briefwisseling met alle officiële voetbalorganisaties (Voetbalbond) te voeren. De GC is de administratieve spilfiguur binnen de club.

Taken

 • De GC zorgt voor de administratieve en digitale afhandeling (E-Kickoff) van:
  • De aansluitingen van onze spelers en medewerkers (bv: afgevaardigden) bij de KVBV.
  • De de-affectatie van oude leden die niet langer deel uitmaken van onze club.
  • Aanvragen, opvolgen en goedkeuren van transfers
  • De aangifte en opvolging van de sportongevallendossiers.
  • De registratie van allerhande erkende sportactiviteiten (wijziging van officiële competitiewedstrijden, vriendschappelijke wedstrijden, cupwedstrijden‚ tornooien, …)
  • Behandeling van ingaande en uitgaande post en verspreiding ervan naar de leden die het aanbelangen.
  • De opvolging van voetbal gerelateerde strafzaken (schorsingen) die hem/haar via de KBVB werden aanhangig gemaakt.
 • De GC zorgt ook voor de inschrijving van de ploegen, verplaatsen van wedstrijden in de kalender en contact met andere clubs hierover

 

JEUGDVOORZITTER

Functie

Waar de voorzitter van onze vereniging de leiding heeft over de gehele vereniging doet de jeugdvoorzitter dit aan de jeugdafdeling van de club.

Taken

 • Draagt de verantwoordelijkheid van het jeugdbeleid.
 • Het bepalen van het jeugdbeleid samen met de andere leden van het jeugdbestuur en de leden van de sportieve cel jeugd.
 • Verantwoordelijke voor het opzetten van de sportieve structuur (sportieve cel jeugd). Het rekruteren en aanstellen van de TVJO en Jeugd Coördinatoren.
 • Het aanspreekpunt voor alle problemen aangaande de jeugdwerking.
 • Zit de vergaderingen voor van het jeugdbestuur en maakt het verslag op van deze vergaderingen.
 • Zorgt voor de taakverdeling binnen het jeugdbestuur.
 • Controleert of de implementatie van het jeugdbeleid naar behoren worden uitgevoerd.
 • Behartigt de belangen van de jeugdafdeling binnen de Raad van Bestuur. Is de schakel tussen het Raad van Bestuur en het jeugdbestuur.
 • Is verantwoordelijk voor het financiële beleid van de jeugdafdeling.
 • Waakt erover dat de missie, visie, normen en waarden van onze club worden nageleefd.
 • Andere jeugd bestuursleden en cellen rapporteren periodiek aan de jeugdvoorzitter

 

ONDERVOORZITTER JEUGD

Functie

De ondervoorzitters jeugd zijn de rechterhand van de jeugdvoorzitter van onze club en focussen zich op één doelgroep (Onderbouw, Middenbouw en Bovenbouw).

Taken

 • Is verantwoordelijk voor de dagelijkse werking binnen zijn of haar doelgroep (Onderbouw, Middenbouw en Bovenbouw).
 • Woont de vergaderingen van het jeugdbestuur bij.
 • Vervangt de voorzitten in geval van afwezigheid van de voorzitter.
 • Woont de trainersvergaderingen bij van de sportieve cel (TVJO, JC, Trainers) van zijn doelgroep bij en brengt hiervan verslag uit aan het jeugdbestuur
 • Hij is het aanspreekpunt voor trainers, ouders, spelers bij eventuele problemen binnen zijn of haar doelgroep.
 • Waakt erover dat de jeugdcoördinator van zijn of haar doelgroep naar behoren uitvoert
 • Waakt erover dat de missie, visie, normen en waarden van onze club worden nageleefd.

 

TVJO

Functie

De TVJO is belast met het opstellen, toepassen en controleren van het totale sporttechnische beleid van de jeugdafdeling. De TVJO is eindverantwoordelijk voor de optimalisatie van de kwaliteit van het opleidingsbeleid. De TVJO wordt in zijn taak bijgestaan door jeugdcoördinatoren die elk belast zijn met de dagelijkse gang van zaken van een specifieke doelgroep (keeper, onder-, midden- of bovenbouw).

Taken

 • De TVJO leidt de sportieve jeugdopleiding, hij is de voorzitter van de sportieve cel jeugd en heeft de leiding over de jeugdcoördinatoren en trainers.
 • De TVJO is verantwoordelijk voor het samenstellen van het sporttechnisch kader binnen de jeugdopleiding (stelt samen met de jeugdcoördinatoren de trainers aan).
 • Coördineert en volgt de dagelijkse activiteiten van de jeugdopleiding op. In deze context onderhoudt de TVJO de contacten met de medewerkers en voert discussies die bijdragen tot een gunstig sociaal klimaat binnen de vereniging en een gemotiveerd team.
 • Vertaalt de visie, missie en strategische doelstellingen in een sportief actieplan.
 • Informeert het Jeugdbestuur over de (dagelijkse) gang van zaken binnen de jeugdafdeling.
 • Zorgt voor de interne communicatie naar de jeugdcoördinatoren en trainers toe (Organiseert en leidt de trainersvergaderingen).
 • Samen met de jeugdcoördinatoren evalueert de TVJO op regelmatige basis de werking van de jeugdopleiding.
 • De TVJO evalueert de jeugdcoördinatoren en trainers van de club.
 • Organiseert samen met jeugdcoördinatoren de evaluatiemomenten van de spelers (min 2 evaluatie momenten per seizoen).
 • Het aanspreekpunt binnen onze vereniging als het gaat over de sportieve ontwikkeling van de jeugdspelers (aanspreekpunt bij wensen en bemiddelt bij knelpunten met ouders en spelers).
 • De TVJO woont regelmatig trainingen en wedstrijden bij, waardoor deze zicht heeft op de naleving van het leerplan (zicht op de evolutie van de jeugdspelers).
 • De TVJO is het aanspreekpunt voor externe instanties die een belangrijke invloed hebben op de sportieve ontwikkeling van de jeugdspelers.
 • Onderhoudt de sportieve relaties met partners en zusterclubs.
 • Stimuleert en organiseert alle interne en externe opleidingsfaciliteiten (trainers stimuleren tot het volgen van opleidingen).
 • Bewaakt en/of stimuleert de doorstroming van eigen opgeleide talenten naar de seniorenploegen.

 

JEUGDCOÖRDINATOR

Functie

De Jeugdcoördinatoren waken over het toepassen en het opvolgen van de sportieve visie voor hun doelgroep (Dribbelclub, OB, MB, BB en keepers), zoals die beschreven staat in het sportief actieplan.

Taken

 • De jeugdcoördinator heeft een functionele bevoegdheid (operationele zaken) t.o.v. de jeugdtrainers.
 • Geeft leiding en onderhoudt nauwe contacten met de jeugdtrainers.
 • De JC zorgt ervoor dat de trainers het opleidingsplan, zowel teamgericht als individueel, kennen en correct uitvoeren.
 • Evalueert permanent de jeugdtrainers en organiseert 2 x per seizoen een evaluatiemoment.
 • Ondersteunt, begeleidt en adviseert beginnende trainers
 • De JC woont zoveel mogelijk trainingen en wedstrijden bij, waardoor deze zicht heeft op de naleving van het leerplan en op de evolutie van de jeugdspelers.
 • Rapporteert aan de TVJO en de ondervoorzitter jeugd van zijn doelgroep.
 • Is een aanspreekpunt voor de ouders in geval van sportieve vragen of problemen
 • Waakt erover dat de missie, visie, normen en waarden van onze club worden nageleefd.
 • Heeft een brugfunctie door regelmatig overleg met andere coördinatoren.
 • Zoekt naar de geschikte jeugdtrainers voor zijn doelgroep en stelt deze voor aan de TVJO en het jeugdbestuur.
 • Stelt samen met de TVJO en trainers de spelerskernen in per ploeg
 • Volgt testspelers op en vormt een eindoordeel samen met de trainers

 

HOOFDAFGEVAARDIGDE

Een hoofdafgevarrdigde is een afgevaardigde die naast zijn taken als afgevaardigde ook nog volgende taken op zich neemt:

Taken

 • De hoofdafgevaardigde is verantwoordelijk voor 2 U-Teams:
  • U6 & U7
  • U8 & U9
  • U10 & U11
  • U12 & U13
  • U15 & U17
 • Hij of zij is het aanspreekpunt voor andere afgevaardigden bij vragen.
 • Hij of zij waakt er ook over dat de waarden van de club worden nageleeft door spelers, ouders, ...
 • De hoofdafgevaardigde controlleerd ieder weekend dat de wedstrijdbladen correct zijn afgesloten en doorgestuurd naar de voetbalbond dit om boetes van de voetbalbond te vermijden
 • De hoofdafgevarrdigde help bij het organiseren van de “U-NIGHT”. Elke U wordt gevraagd één U-Night te organiseren per voetbalseizoen.
 • Hij of zij brengt verslag uit aan het jeugdbestuur (op uitnodiging van het jeugdbestuur) tijdens de maandelijkse vergadering van het jeugdbestuur (elke eerste dinsdag van de maand).

Heb jij interesse om de taak als hoofdafgevaardigde op jou te nemen?
Spreek iemand van het bestuur aan!

 

AFGEVAARDIGDE

"De delegee of afgevaardigde van een ploeg is een belangrijke functie in onze vereniging. Je bent de persoon die in contact komt met de bezoekende ploeg en de scheidsrechter en op die manier de uitstraling van de club verzorgt."

Wat doet een afgevaardigde?

 • Als afgevaardigde ben je een ambassadeur van de club.
 • Je staat de trainer bij in alle niet-sportieve taken en staat op die manier heel dicht bij de spelersgroep en zorgt er die manier voor dat de trainer zich kan toeleggen op zijn kerntaak, namelijk het opleiden en coachen van de voetbalspelers. Je vormt de link tussen spelers/ouders en het (jeugd)bestuur voor het niet-sportieve. 

Taken

 • Het ondersteunen van de trainer bij niet-sportieve taken voor, tijdens en na de wedstrijden, zoals:
  • De jongste spelertjes helpen bij het aankleden en ervoor zorgen dat ze zich warm genoeg kleden
  • Zorgen voor een wasbeurt van de wedstrijdoutfits of de beurtrol hiervoor vastleggen
  • Drankbronnetjes bij thuiswedstrijden uitdelen
  • Zorgen dat de kleedkamers netjes worden achtergelaten
  • Het invullen van de wedstrijdbladen.
  • Het voorzien van water voor de spelers
  •  Meehelpen klaar zetten en opruimen van de terreinen
 • De afgevaardigde van de tegenpartij en scheidsrechters (bovenbouw) ontvangen.  Hij stelt zich als gastheer/-vrouw op bij thuiswedstrijden : bezoekende ploeg verwelkomen, kleedkamer aanwijzen, bezoekers informeren op welk veld de wedstrijd gespeeld zal worden,...  Om herkenbaar te zijn, dient hij de club-outfit en driekleur/witte armband te dragen.
 • Vanaf de bovenbouw: het verzamelen van de identiteitskaarten van de spelers en overlopen met de scheidsrechter
 • De sportieve begeleiding en wedstrijd-coaching behoort niet tot de taken van de afgevaardigden. Dit sluit evenwel positieve aanmoedigingen tijdens de wedstrijd niet uit of bepaalde assistentie op vraag van de trainer.
 • Er mee over waken dat de kernwaarden van de club: kwaliteit, plezier, respect, engagement en samenhorigheid worden gerespecteerd door de spelers, ouders, ... Als ambassadeur van de club durf je spelers en supporters hierop aanspreken wanneer de waarden niet worden nageleefd.
 • Aanspreekpunt voor de ouders aangaande niet-sportieve zaken van de ploeg en de club.
 • Luistert naar de ouders en – indien nodig – deelt deze feedback met de club – in deze volgorde – de trainer, jeugdcoördinator en/of jeugdbestuur
 • De afgevaardigde brengt verslag uit bij de verantwoordelijken v/d club indien er zich onregelmatigheden of opmerkelijke feiten hebben voorgedaan tijdens een wedstrijd
 • Je promoot de aanwezigheid van spelers en ouders op de activiteiten van onze vereniging. Deze activiteiten worden met zorg en energie voorbereid en willen zowel de teamspirit bevorderen en alsook de kas spijzen zodat we een zo goed mogelijke omkadering van de jeugdwerking kunnen voorzien.

Voordelen

 • De afgevaardigde krijgt gratis een beperkt kledijpakket van de club. Er wordt verwacht dat dit gedragen wordt tijdens de wedstrijden
 • Afgevaardigden krijgen ook een consumptie aangeboden door de club na elke thuiswedstrijd
 •  Gratis toegang bij uitwedstrijden.
 • De dankbaarheid van de spelersgroep


De presentatie die werd gegeven op de info-avond voor afgevaardigden vind je hier.

Heb jij interesse om de taak als afgevaardigde op jou te nemen?
Spreek iemand van het bestuur aan!

 

TORNOOIVERANTWOORDELIJKE

De tornooiverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de sportieve organisatie van de (thuis) jeugdtornooien.

Hij of zij zorgen voor:

 • het uitnodigen van ploegen,
 • het opstellen van het wedstrijdprogramma
 • het aanduiden van scheidsrechters,
 • het opmaken van de wedstrijdbladen,
 • het bijhouden van de vrijwilligerslijst,
 • het samenstellen van het vrijwilligersdraaiboek
 • leiding van het tornooi op de tornooidagen
 • ...


Het organiseren van het thuis jeugdtornooi doet hij of zij in samenspraak met de sportieve cell en met ondersteuning van het jeugdbestuur.

Hij of zij brengt verslag uit aan het jeugdbestuur (op uitnodiging van het jeugdbestuur) tijdens de maandelijkse vergadering van het jeugdbestuur (elke eerste dinsdag van de maand).

De tornooiverantwoordelijke verzorgd ook de inschrijving van externe (uit) tornooien in samenspraak met de sportieve cel.

 

COÖRDINATOR POSTFORMATIE

Functie

De Coordinator Postformatie is verantwoordelijk voor de operationele invulling en opvolging
van het Postformatie programma. Hij is lid van de sportieve cel van de jeugd en rapporteert aan
de TVJO, die op zijn beurt communiceert met senioren. Samen met de TVJO en de coördiantor
Bovenbouw verbindt hij de jeugdopleiding naar de seniorenwerking. De Coordinator
Postformatie wordt ingevuld door Tom Gobin.

Taken

 • Zorgt als coordinator postformatie voor de doorstroming (vanuit de jeugd / pré en postformatie) richting beloften, de B- en A-kern van de club. De betrokken trainers, jeugdcoördinatoren, trainer postformatie en TVJO ondersteunen hem in die rol.
 • Stelt het postformatieprogramma met aanpak, werking, en opleidingsplan samen in samenspraak met de TVJO en de leden van de sportieve cel.
 • Communiceert en informeert binnen de club de visie, aanpak en werking van het postformatieprogramma.
 • volgt de A-kern voetbal aanpak van nabij op en overlegt met de staf
 • volgt B-kern en A-kern van nabij op en evalueert op permanente basis de postformatie jeugdspelers die binnen deze categorien actief zijn. Hij is zeer vaak aanwezig op trainingen en wedstrijden en zorgt daarbij voor een open communicatie met zowel spelers als trainers. Op regelmatige basis wordt er een vergadering voorzien met de trainers betreffende de opvolging van het sportief gebeuren.
 • volgt samen met de TVJO en de coördinator Bovenbouw de U15, U17, U21 werking, wedstrijden en trainingen op en evalueert op een continue basis postformatie spelers, kandidaat postformatie spelers en hun evolutie binnen hun specifieke spelerscategorie.
 • staat mee in voor het bewaken van de club- en opleidingsvisie. Dit kan door het opvolgen van trainingen en wedstrijden en door veel overleg te plegen met de sporttechnische staf en sportieve cel
 • neemt verantwoordelijkheid voor de projecten van de postformatie en volgt die van nabij op, met het oog op doorstroming. Hij verkrijgt van de TVJO en technische staf steeds alle nodige informatie betreffende selecties – evaluaties – training - wedstrijden en er wordt ook regelmatig overleg gepleegd met TVJO en JC’s hieromtrent
 • zorgt voor oefenwedstrijden in een postformatie context en bekijkt de potentiele deelname aan beloftentornooien.
 • denkt mee over het evolueren van de clubvisie en dit in samenspraak met de sportieve cel en neemt deel aan de vergaderingen van de sportieve cel
Sponsors
Agenda
Verjaardagen
24/07
Jeroen Winters
25/07
Jef Maerevoet
25/07
Al Adonis-Sigi Luyeye Fila Kabuiku
25/07
Alessio Magnus
25/07
Stefaan Van Sande
25/07
Kevin Van Campenhout
25/07
Anninka Robert
26/07
Lev Graind'Orge
26/07
Judith De Bondt
26/07
Mille Renier

© website powered by Twizzit.com